Informacje o szkoleniu

Ścieżka edukacyjna

Zajęcia prowadzone są według klucza behawioralnego, a nie pojedynczego nurtu psychoterapii. Podstawowym gruntem jest filozofia kontekstualnego behawioryzmu (contextual behavioral science, CBS) oraz wiedza behawioralna o procesach uczenia się, w tym teoria ram relacyjnych (relational frame theory, RFT).

Na pierwszym roku większość zjazdów poświęcona jest autorskiemu programowi nauki, który integruje następujące nurty psychoterapii:

  • Terapia akceptacji i zaangażowania, ACT
  • Terapia oparta na analizie funkcjonalnej, FAP
  • Terapia dialektyczno-behawioralna, DBT
  • Radykalnie otwarta terapia dialektyczno-behawioralna
  • Terapia schematów, ST
  • Kontekstualna terapia schematów, CST
  • Terapia skoncentrowana na współczuciu, CFT
  • Aktywacja zachowania, BA

Lata 2, 3 i 4 poświęcone są większej specjalizacji w ramach tych podejść oraz superwizji. Skupiamy się na dobraniu kadry prowadzącej zajęcia w ramach różnych zagadnieniowych obszarów specjalizacji np. uzależnienia, problemy z nastrojem, lękiem, odżywianiem itd.

W ramach 4 lat szkoleń udostępniane są także szkolenia online z serwisu Uczę się ACT z zagranicznymi ekspertami, które korespondują z podejmowanymi zagadnieniami. Pogłębia to zdobywaną wiedzę i daje okazję przyjrzeć się tematom podejmowanym na zajęciach z nowej strony. Szkolenia udostępniane są za darmo. Studenci mają także dostęp do zniżek 50% do szkoleń, które nie są objęte programem nauczania.

W ramach tych 4 lat studenci są także zobowiązani do przejścia odpowiedniej ilości godzin terapii własnej, stażu klinicznego oraz superwizji, o ile nie spełnili tych wymagań przed przystąpieniem do szkoły.

Waga relacji podczas czteroletniego kursu psychoterapii
Budowanie szkoły psychoterapii opartej na ACT, DBT, FAP i innych nurtach III fali to kreatywne zadanie, które wykracza poza sam program nauczania. Z czysto ludzkiej perspektywy, w bardzo zabieganym w różne strony świecie deficytowym materiałem jest uwaga, kontakt i obecność, a i mamy też wrażenie, że po pandemicznej izolacji świat przestawił się na mniej bezpośrednie tory, z których dla wielu w pełni nie wrócił. Z perspektywy samej nauki psychoterapii, udział w szkole to nie tylko poszerzanie kompetencji, ale proces społeczny, który w ciągu 4 lat zmienia grupę nieznających się osób w małe plemię i – mamy nadzieję – przyjaźnie i znajomości na resztę życia. Stąd już od trzech lat ważną rolę w szkole psychoterapii Behawioralnie pełnią dla nas relacje z naszymi studentami oraz te dziejące się między nimi.
Zgodnie z tą filozofią, pierwszy rok nauki w dużej mierze skupiony jest w dużej mierze na zajęciach z twórcami szkoły – Bartoszem Kleszczem i Marcinem Domuratem – oparty na stałości, bezpieczeństwie i dostępności. Nieocenioną rolę na pierwszym roku pełnią także Lidia Baran, prowadząca dwa zajęcia, oraz Konrad Ambroziak.
W trakcie nauki stopniowo obok rozwijających się kompetencji dbamy o jasne role, kontakt oraz o dobre podjęcie różnorodnych potrzeb naszych studentów pojawiających się w trakcie szkolenia. Reagowanie na potrzeby studentów ułatwia możliwość kontaktu z nami pomiędzy zajęciami, m.in. każdy student ma przydzielony czas, który może zarezerwować u jednego z nas, aby bezpośrednio porozmawiać o swoich trudnościach i potrzebach związanych ze szkoleniem. Zbieramy od naszych studentów informacje zwrotne, omawiamy pojawiające się kwestie, czasem dostosowujemy tok zajęć do na bieżąco pojawiających się sytuacji. Oprócz tego, stymulujemy kontakt między naszymi studentami, pomagamy budować sieci kontaktu, w trakcie ćwiczeń i odgrywania ról dbamy tak o naukę, jak i budowanie relacji z sobą i innymi. Stąd bardzo miło nam słyszeć od czasu do czasu, że studenci odkrywają, że nauka może być przyjemna, czy widzieć na mediach społecznościowych współpracę i wspólne projekty naszych studentów.
Z perspektywy czasu widzimy także, jak ważny i pomocny jest regularny kontakt na żywo poza internetem, a jak drenujące może być spędzenie kilkunastu godzin przed komputerem w weekend. Zaczynaliśmy od 2-3 zajęć online w roku, natomiast aktualnie nastawiamy się na 0-1. To wiele bardziej prawdziwe i osobiste widzieć się, reagować na siebie, żartować i uczyć się razem w jednym miejscu.
Jeśli podoba Ci się nauka w szkole, gdzie ważną rolę pełni więź, relacja, kontakt, zapraszamy serdecznie do Behawioralnie.
Gdzie prowadzone są zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w miejscach łatwo dostępnych koleją oraz samochodem, zawierających osobne sale do ćwiczeń.

Warszawa. Fundacja Psycho-Edukacja, ul. Targowa 45 lok. 13 III piętro, blisko stacji kolejowej Warszawa Wschodnia.

Katowice. Liceum Miejsce, ul. Staromiejska 7, blisko stacji kolejowej Katowice.

O której godzinie prowadzone są zajęcia?

Zajęcia w Warszawie i Katowicach prowadzone są w soboty o 11-19, a w niedziele od 9 do 17. Można dzięki temu łatwiej przyjechać na zajęcia w pierwszym dniu, a potem wrócić tego samego dnia w drugim.

Zajęcia online w razie zajęć trwających 2x8h prowadzone są w godzinach 9-17.

Akredytacja szkolenia

Studenci rozpoczynający naukę w szkole będą kończyć po 4 latach naukę oficjalnym egzaminem prowadzonym przez ciało zewnętrzne i certyfikującym do prowadzenia psychoterapii po ukończeniu akredytowanego szkolenia.

Obecny status prawny. Szkoła Psychoterapii Behawioralnie spełnia wszelkie wymogi prawne związane ze szkoleniem w zakresie psychoterapii. Szkolenie trwa 4 lata, obejmuje 1200 godzin uwzględniających część zajęć teoretycznych i praktycznych, częściowo realizowanych w ramach szkoły superwizję, oraz we własnym zakresie terapię własną oraz staż. Ograniczenie w obecnym momencie dotyczą pracy w ramach publicznej służby zdrowia – na podstawie rozporządzeń certyfikaty niektórych towarzystw są honorowane – innych nie. Jest to sytuacja nietypowa, w której to prywatne podmioty w postaci stowarzyszeń przejęły rolę państwa w procesie potwierdzania kwalifikacji do zawodu. Trwają obecnie prace, aby ten stan zmienić.

Nowy porządek prawny. Założyciele szkoły – dr Marcin Domurat oraz Bartosz Kleszcz – uczestniczą jako przedstawiciele grupy podejść poznawczo-behawioralnych w pracach nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty w ramach Grupy Roboczej, która jest największym porozumieniem przedstawicieli wszystkich paradygmatów psychoterapii w kraju. Jej ramy zakładają powstanie samorządu zawodowego, pełniącego nadzór nad stowarzyszeniami, a pośrednio nad szkołami. Bartosz Kleszcz w ramach ACBS Polska oraz Marcin Domurat w ramach PSTPS pracują nad otworzeniem ścieżek akredytacyjnych i certyfikacyjnych w ramach szkolenia w obu stowarzyszeniach. W ramach naszej pracy w strukturach Grupy Roboczej i różnych stowarzyszeń pracujemy nad najlepszym rozwiązaniem zarówno dla uczniów szkoły, jak też całego środowiska psychoterapeutów oraz osób korzystających z terapii w stronę zapewnienia bezpiecznych i sensownych ram funkcjonowania.

Nagrania szkoleń online
W ramach Behawioralnie, obok bezpośredniego procesu uczenia się i doświadczania, czyli comiesięcznych zjazdów szkoleniowych, superwizyjnych i doświadczeniowych, oferujemy dodatkowe 170 godzin nauki online. Co roku nasi studenci otrzymują darmowy dostęp do puli nagrań szkoleń ze światowej klasy psychoterapeutami i naukowcami na portalu Uczę się ACT.
Nasza filozofia nie odnosi się wyłącznie do samych merytorycznych treści. Uważamy, że nie istnieje jeden właściwy sposób prowadzenia psychoterapii. Odpowiednio prowadzona interwencja ma pełnić określoną funkcję np. ułatwiać kontakt ze swoim wnętrzem, ale określony dobór słów, znaczeń, postaw jest zawsze decyzją i wyrazem tego, kim jesteśmy. Stąd podpatrywanie w procesie uczenia się różnorodnych osób i ich podejścia do pracy pozwala tak inspirować się, jak i dostrzegać, co zupełnie nie jest nasze. Warto uczyć się siebie na różnorodne sposoby.
Ostatnio poszerzyliśmy pulę udostępnianych nagrań – lista dostępna jest na stronie Behawioralnie tutaj. Oferujemy studentom nagrania uczące w pierwszej kolejności ACT, a także FAP, DBT, TS, BA oraz podejść integracyjnych.
Osoby studenckie mają także dostęp do zniżki 50% na wszystkie inne szkolenia online i na żywo w Uczę się ACT. Oprócz tego, po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu absolwentom przysługuje dożywotnia zniżka 50% w Uczę się ACT. Nauka psychoterapii i życie zawodowe może być komfortowe, bezpieczne oraz dojrzewać długo w gronie osób dzielących nasz pomysł na życie.
Czy szkolenie obejmuje proces własny?

Część zajęć będzie opierać się na pracy własnej terapeuty polegającej na rozumieniu własnych procesów psychicznych w kontekście pracy terapeutycznej. Oprócz tego konieczne jest przejście co najmniej jednej terapii własnej w nurcie/nurtach opartych na dowodach naukowych.

Przejście własnego procesu terapeutycznego w co najmniej jednym nurcie daje okazję do tego, aby doświadczyć drogi terapeutycznej i rozwoju od środka, zdać sobie sprawę z własnych tendencji, mocnych punktów i zranień, przepracować je oraz podejrzeć, jak pracują inni terapeuci danych metod.

Jako że duży nacisk podczas czteroletniego szkolenia położony jest na nurty trzeciej fali, zachęcamy do sprawdzenia na sobie jak to jest przejść własną drogę terapeutyczną w tym podejściu. Jednocześnie wiele nurtow zawiera tak i uniwersalne procesy, jak i swoją ciekawą i leczniczą specyfikę, która może być zaskakująca i zmieniająca życie, nie mówiąc już o spotkaniu z konkretną osobą danego terapeuty czy terapeutki.

Kwalifikacje i wymagania

Nie jestem psychologiem ani lekarzem. Czy mogę zgłosić się do szkoły?

Tak. Zgodnie z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień precyzuje, że psychoterapią może zostać osoba, która posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026). 

Analogicznie, do szkoły mogą zgłaszać się absolwenci powyższych kierunków. Pozostałe przypadki będziemy analizować indywidualnie. Zachęcamy do załączenia do zgłoszenia dowodów potwierdzających zainteresowanie psychoterapią i praktyką psychologiczą (szkolenia, konferencje, własne inicjatywy), ze szczególnym uwzględnieniem trzeciej fali terapii behawioralnych.

Czy po czteroletnim szkoleniu zostanę “psychoterapeutą ACT”?

Po czteroletnim szkoleniu zostaje się psychoterapeutą. ACT jest jednym z wielu nurtów trzeciej fali – dla nas najbliższym. Zależy nam, aby osoba po ukończeniu szkoły posiadała jednocześnie szerokie wykształcenie oraz głębokie rozumienie paradygmatu kontekstualnych nauk o zachowaniu, które pozwala dobrze integrować różnorodne podejścia terapeutyczne.

Międzynardowo, Association for Contextual Behavioral Science, posiadające prawa do terminu ACT, nie prowadzi formalnej certyfikacji w terapii akceptacji i zaangażowania, opowiadając się za wolnym dostępem do metody oraz pozostawieniem certyfikacji zawodowej w rękach legislatorów w danych krajach. W efekcie nikt nie jest w stanie pozwolić lub zabronić komuś stosować nazywania się praktykiem, terapeutą, coachem, superwizorem czy trenerem ACT. Ma to swoje zalety i wady, natomiast tutaj informujemy, że szkolenie nie pozwala ani nie zabrania tego, a wyłącznie szkoli na psychoterapeutów pracujących w nurcie behawioralnym, umiejących posługiwać się różnymi nurtami, w tym ACT.

Co jeśli ustawa o zawodzie psychoterapeuty uniemożliwi mi prowadzenie praktyki?

Prawo nie działa wstecz. Ustawa precyzuje zmiany, które zajdą w przyszłości i nie będą się wiązać z utratą raz nabytych praw. Ustawa daje także bardzo długi czas przejściowy na dostosowanie się do wszelkich nadchodzących zmian osobom, które rozpoczną naukę w przyszłości.

Aktualne kryteria ustawy według Grupy Roboczej zakładają dostępność zawodu psychoterapeuty dla osoby, która posiada wykształcenie magisterskie. Dla osób nie będących psychologami i lekarzami mogą być wyznaczone pewne obowiązki dodatkowe np. ukończenie kursu doszkalającego z psychologii i medycyny. Ustawy zawierają także przepisy przejściowe umożliwiające dostosowanie się do nowych warunków.

Teoria i podejścia w terapii

Behawioryzm? Czy to nie starodawny nurt?

Zajęcia w szkole będą prowadzone w nurcie funkcjonalnego kontekstualizmu, który jest nowoczesnym podejściem behawioralnym mających bardzo szerokie dane naukowe i aplikacje we wszystkich dziedzinach zdrowia psychicznego. Terapia akceptacji i zaangązowania ma aktualnie dokładnie 1099 badań (stan na maj 2024) z losowym doborem do próby (RCT, randomized-control trial) w praktycznie wszystkich dziedzinach zdrowia psychicznego oraz liczne badania z innych kategorii, takie jak mediacyjne, eksperymentalne.

CBS to postskinnerowska gałąź behawioryzmu, która ma zarazem czerpie z tych samych korzeni co SAZ, ale też różni się w istotnych dziedzinach. W przeciwieństwie do SAZu, ta gałąź behawioryzmu ma bardziej uniwersalny wymiar i jest stosowana do licznych problemów zdrowia psychicznego, a nie wyłącznie do pracy z dziećmi prewerbalnymi oraz osobami z problemami rozwojowymi w dziedzinie języka i poznania. Po więcej wiedzy zapraszamy na zajęcia – to bardzo duży temat!

Dlaczego w procesie nauczania są odniesienia do diagnoz nozologicznych, skoro ACT z nimi walczy?

Dobre pytanie, na które jest kilka odpowiedzi. W ramach wymogów edukacyjnych istnieje konieczność przynajmniej pasywnego rozumienia treści jednostek nozologicznych, jako że częścią pracy psychoterapeutów jest kontakt ze światem medycznym lub funkcjonowanie w ramach jego. Stąd najbardziej bezpośrednia odpowiedź tyczy się zewnętrznych wymogów szkoleniowych.

Oprócz tego, w ACT jest reguła zachęcająca do stosowania terapii z większym wyczuciem na specyfikę klientów i sytuacji, w której są. Jak tylko odłożymy sztywne kryteria DSM i ICD na bok, to odkryjemy, że wciąż pewne generalne dziedziny odznaczają się pewną charakterystyką np. że istnieje duża pula badań ucząca, jak wprowadzać w kontakt z lękiem, że klienci objadający się będą różnić się od tych głodzących, że w ramach ADHD czy spektrum autyzmu możemy znajdować pewne potwarzalności lub że praca z uzależnieniami może mieć swój odpowiedni tok i różnić się od nadużywania substancji. Warto to wiedzieć.

Nasi szkoleniowcy pracujący w danych dziedzinach mają odpowiednie szkolenie zarówno z terapii trzeciej fali, jak i doświadczenie wynikające z kontaktu z danymi grupami klientów. Liczymy, że tak skonstruowany czas nauki pozwoli stosować psychoterapię w bardziej szczegółowy sposób bez popadania w trudności wynikające z modelu zaburzenie nozologiczne – protokół.